วัตถุประสงค์
  1. ค้นคว้าและวิจัยธรรมชาติของเสียงมนุษย์ เพื่อพัฒนาในการพูดและการร้องเพลง
  2. ศึกษาธรรมชาติของเสียงมนุษย์ สอดคล้องกับโครงสร้างร่างกายอย่างไร
  3. เข้าใจถึงปัญหาที่เป็นอันตรายต่อเสียงของมนุษย์ รู้ถึงวิธีป้องกัน และรักษา
  4. ค้นคว้าวิธีพัฒนาเสียงมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุด ได้อย่างดีมีคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์
    ใช้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
  5. เป็นต้นแบบในการอ้างอิงของการพัฒนาเสียงที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Comment

Comment:

Tweet